English-Tagalog

4 Oct

(These notes were found in a notebook that contained entries from 1973-1974.)

Evident – maliwanag, malinaw, halata

Reflection – larawan, anino kaisipon, kasinaan

Indifference – pagwawalong bahale, walong malasakit. walang halaga.

Form – wi anyo, lugis, klase, kalagayan kondisyon

Downfall – pagbagsak, paglagpak, pagkalagpak

Social Passions – maalab, masidhing damdamin panglipunam

Successor – kahalili, kapalit, ang humalili

Emancipated – Napalaya, Natubos

Litigation – usapin, pagsasakdal, damanda

Extenuation – pagpapagaan, nakagagaan akin, katulad, kahausig, kauri

English – Tagalog

Ancestor – – – nuno, ninuno

Fustrated – – nahadlengan, nabigo-nasiphayo

Inescapable – di matatakasan, di mariuasan

Virtue — Buti kabutihan, galing kagalingan bait, kabaitan

Tyranny – paninul, kalupitan, pagmamalupit

Republica – Estado-kamomwelt

Misery — kahirapan, karalitaan, hurap, lungkat kalungkutan, dahita, karukhaan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: